współpraca


CELEM WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI JEST:

1.Poznanie przez rodziców funkcjonowania placówki przedszkolnej

2.Współdziałanie mające na celu wielostronny rozwój dziecka

3.Pokazanie dziecku jakie są korzyści  ze wspólnych działań (imprezy itp..)

4.Uatrakcyjnienie i polepszenie pracy placówki przedszkolnej

5.Obustronna satysfakcja

 

 

OBSZARY WSPÓŁPRACY

Rada Rodziców

Organizacja Imprez Okolicznościowych

Współpraca codzienna

Zajęcia otwarte dla rodziców

Przedstawienia teatralne w wykonaniu rodziców

Informacje dla rodziców

RADA RODZICÓW

 

1. Współdecyduje w podejmowaniu wszelkiego rodzaju inicjatyw na rzecz placówki przedszkolnej

2. Decyduje o przyjęciu lub odrzuceniu zgłaszanych propozycji

3. Jest inicjatorem różnych przedsięwzięć na rzecz przedszkola

4. Odpowiada w imieniu wszystkich rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola

 

ORGANIZACJA IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH

 

Współpraca rodziców z przedszkolem podczas organizacji imprez okolicznościowych polega na:

pomocy materialnej, sponsorowaniu organizowanych imprez

pomocy przy organizacji tzn. przygotowaniu miejsca określonej imprezy, wystroju itp.

pomocy w przygotowaniu do niej dzieci tzn. przygotowaniu strojów, przyniesieniu akcesoriów itp.

aktywnym uczestnictwie w zorganizowanej imprezie.

WSPÓŁPRACA CODZIENNA

 

Współpraca codzienna przedszkola z rodzicami dotyczy min.:

1. służeniu pomocą i radą w celu wspomagania rozwojowi dziecka

2. codziennym kontaktom interpersonalnym przy odbieraniu  i przyprowadzaniu dziecka do przedszkola

3. organizacji urodzin dziecka w przedszkolu

4. informowaniu rodziców o postępach dziecka

5. przekazywaniu rodzicom ważnych informacji

6. pomocy w przygotowaniach zajęć dydaktycznych tzn. przyniesieniu odpowiednich pomocy w zależności od aktualnych potrzeb itp..

7. wspólnych spotkaniach podczas zebrań z rodzicami

 

ZAJĘCIA OTWARTE DLA RODZICÓW

 

Są to tzw. Zajęcia otwarte, w których dzieci uczestniczą wspólnie ze swoimi rodzicami do tego typu zajęć zaliczyć możemy:

1. Zajęcia ruchowe prowadzone metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

2. Zajęcia adaptacyjne dla nowo przybyłych dzieci

3. Zajęcia warsztatowe dla rodziców

4. Zajęcia plastyczno-techniczne

5. Wspólne wyjazdy i wycieczki itp..

 

PRZEDSTAWIENIA TEATRALNE W WYKONANIU    RODZICÓW

 

Grupa chętnych rodziców przy współpracą z nauczycielkami  organizują kilka razy w roku

przedstawienia teatralne. Rodzice występują w owych przedstawieniach jako aktorzy wcielając się w różne role. Teatrzyk zostaje przedstawiony dla wszystkich dzieci w przedszkolu.

INFORMACJE DLA RODZICÓW

 

W szatni rodzice mogą przeczytać interesujące ich informacje dotyczące opłat, zajęć dodatkowych, jadłospisu tygodniowego oraz przewidywanej daty wakacyjnego zamknięcia placówki.

Ciekawostką jest również tablica na, której rodzice mogą przeczytać różnego rodzaju dobre rady i informacje o tradycjach, obyczajach, różnego rodzaju świętach okolicznościowych i nie tylko.

Przy wejściu znajduje się również skrzynka gdzie rodzice i opiekunowie mogą wrzucać ewentualne uwagi co służy pomocą w doskonaleniu pracy przedszkola.Współpraca naszego przedszkola ze  środowiskiem lokalnym opiera się na:

Włączaniu się w akcje ekologicznych i społeczne;

Współpracy z Klubem Garnizonowym;

Organizowaniu uroczystości dla emerytów i rencistów;

Współpraca z telewizją i prasą lokalną;

Współpraca ze Szkołą Podstawową nr 2 i 4 w Stargardzie Szczecińskim 

Współpraca ze Stargardzkim Centrum Kultury, Muzeum i Biblioteką Miejską;

Współpracy z Komendą Policji i Strażą Pożarną;

Współpracy z różnego rodzaju punktami usługowo - handlowymi ( szewcem, pocztą, piekarnią itp.)

Darmowe strony internetowe dla każdego